Bài viết về chủ đề "luật phòng chống tác hại của thuốc lá"

LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật phòng chống tác hại của thuốc lá
Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13

Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13

Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 quy định về các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, biện pháp kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá và điều kiện bảo đảm để phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Chi tiết >>