Bài viết về chủ đề "luật phòng cháy chữa cháy"

LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật phòng cháy chữa cháy
Tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy

Tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy

Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10

Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10

Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 - Quy định về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện, chính sách cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

Chi tiết >>