Bài viết về chủ đề "luật kiểm toán độc lập"

LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật kiểm toán độc lập
Nghị định số 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập

Nghị định số 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập

Nghị định số 17/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12

Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12

Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 - Quy định nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hoạt động kiểm toán độc lập; quyền, nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán...

Chi tiết >>