Bài viết về chủ đề "luật khoáng sản"

LUẬT KHOÁNG SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật khoáng sản
Nghị định số 22/2012/NĐ-CP Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Nghị định số 22/2012/NĐ-CP Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Nghị định số 22/2012/NĐ-CP Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, và các nội dung khác liên quan, nội dung Nghị định như sau:

Chi tiết >>

Nghị định số 15/2012/NĐ-CP Quy định một số điều của Luật khoáng sản

Nghị định số 15/2012/NĐ-CP Quy định một số điều của Luật khoáng sản

Nghị định số 15/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản, nội dung cụ thể của nghị định như sau:

Chi tiết >>

Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12

Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12

Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 - Quy định về việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; quản lý nhà nước về khoáng sản

Chi tiết >>