Bài viết về chủ đề "luật dự trữ"

LUẬT DỰ TRỮ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật dự trữ
Nghị định số 01/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật lưu trữ

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật lưu trữ

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật lưu trữ - Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử; thời hạn nộp lưu tài liệu lưu trữ của ngành công an, quốc phòng, ngoại giao và của ngành khác vào Lưu trữ lịch sử

Chi tiết >>

Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13

Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13

Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 - Quy định về hoạt động lưu trữ; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ; hoạt động dịch vụ lưu trữ và quản lý về lưu trữ.

Chi tiết >>