Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11
|

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11

Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí