Bài viết về chủ đề "luật đo lường"

LUẬT ĐO LƯỜNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật đo lường
Nghị định số 86/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật đo lường

Nghị định số 86/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường

Nghị định số 86/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Luật Đo lường số 04/2011/QH13

Luật Đo lường số 04/2011/QH13

Luật Đo lường số 04/2011/QH13 - Quy định về hoạt động đo lường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường.

Chi tiết >>