Bài viết về chủ đề "luật điện lực sửa đổi"

LUẬT ĐIỆN LỰC SỬA ĐỔI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật điện lực sửa đổi
Luật Điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13

Luật Điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13

Luật Điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực như sau:

Chi tiết >>

Luật Điện lực số 28/2004/QH 11

Luật Điện lực số 28/2004/QH 11

Luật Điện lực số 28/2004/QH 11 - quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện...

Chi tiết >>