Bài viết về chủ đề "luật di sản văn hóa sửa đổi"

LUẬT DI SẢN VĂN HÓA SỬA ĐỔI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật di sản văn hóa sửa đổi
Luật Di sản văn hóa sửa đổi bổ sung số 32/2009/QH12

Luật Di sản văn hóa sửa đổi bổ sung số 32/2009/QH12

Luật Di sản văn hóa sửa đổi bổ sung số 32/2009/QH12 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>