Bài viết về chủ đề "luật đất đai sửa đổi bổ sung"

LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI BỔ SUNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật đất đai sửa đổi bổ sung
Luật Nhà ở và luật Đất đai sửa đổi số 34/2009/QH12

Luật Nhà ở và luật Đất đai sửa đổi số 34/2009/QH12

Luật Nhà ở và luật Đất đai sửa đổi số 34/2009/QH12 - Sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai như sau:

Chi tiết >>