Bài viết về chủ đề "luật dân quân tự vệ"

LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật dân quân tự vệ
Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12

Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12

Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 - Quy định về nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của dân quân tự vệ; chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và trách nhiệm quản lý nhà nước về dân quân tự vệ.

Chi tiết >>