Cách tính hưởng chế độ phụ cấp tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn
|

Cách tính hưởng chế độ phụ cấp tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn

Tháng 10 năm 2003 người thân tôi về nhận công tác tại trường tiểu học A là trường vùng núi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người thân tôi hưởng chế độ theo nghị định 61 thuộc vùng 135 được 3 năm rưỡi sau đó do luân chuyển công tác người thân tôi lại về công tác tại vùng đặc biệt khó khăn và hưởng theo nghị định 116 thuộc vùng bãi ngang được hưởng 1 năm rưỡi thì bị cắt.

Chi tiết
Phụ cấp, thu hút khi công tác ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
|

Phụ cấp, thu hút khi công tác ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Hỏi: Tôi là giáo viên công tác tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 9/1999 đến 7/2010. Xin hỏi: Tôi đã được hưởng hết 5 năm vậy tôi có được tiếp tục được hưởng 70% thu hút không? Phòng Nội vụ nơi tôi công tác họ trả lời do quyết định đầu tiên của tôi là công tác vùng khó nên không được hưởng ý kiến trả lời trên có đúng không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí