Bài viết về chủ đề "lĩnh vực đầu tư"

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lĩnh vực đầu tư
Quy định về Lĩnh vực cấm đầu tư

Quy định về Lĩnh vực cấm đầu tư

Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư được ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về hỗ trợ đầu tư

Quy định về hỗ trợ đầu tư

Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật. Đối với hỗ trợ đâu tư có quy định cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Lĩnh vực đầu tư – Ưu đãi và điều kiện

Lĩnh vực đầu tư – Ưu đãi và điều kiện

Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Lĩnh vực ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đầu tư có điều kiện và lĩnh vực cấm đầu tư được quy định như sau:

Chi tiết >>

Quy định về lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Quy định về lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Lĩnh vực Đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài (Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ) cụ thể:

Chi tiết >>