Bài viết về chủ đề "lao động tập thể"

LAO ĐỘNG TẬP THỂ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lao động tập thể
Mẫu Thỏa ước lao động tập thể áp dụng từ 2016

Mẫu Thỏa ước lao động tập thể áp dụng từ 2016

Mẫu Thỏa ước lao động tập thể áp dụng theo căn cứ tại Bộ Luật lao động 2012, Luật Công đoàn 2012 được hướng dẫn xây dựng cụ thể như sau:

Chi tiết >>