Bài viết về chủ đề "lạm dụng quyền hạn"

LẠM DỤNG QUYỀN HẠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lạm dụng quyền hạn
Công chức xã nhận tiền của người dân có thể bị xử lý thế nào

Công chức xã nhận tiền của người dân có thể bị xử lý thế nào

Cán bộ địa chính cấp xã có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Trường hợp nhận tiền của người dân để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có thể bị xử lý như thế nào?

Chi tiết >>