Bài viết về chủ đề "ký hợp đồng lao động"

KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ký hợp đồng lao động
Nhà trường có được mỗi năm ký hợp đồng xác định thời hạn theo năm học không?

Nhà trường có được mỗi năm ký hợp đồng xác định thời hạn theo năm học không?

Luật sư tư vấn về vấn nhà trường có được mỗi năm ký hợp đồng xác định thời hạn theo năm học không? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng lao động áp dụng theo quy định mới 2016

Mẫu Hợp đồng lao động áp dụng theo quy định mới 2016

Mẫu hợp đồng lao động áp dụng theo căn cứ tại Bộ luật lao động 2012 và nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 hướng dẫn luật lao động như sau:

Chi tiết >>