Bài viết về chủ đề "kiểm tra thuế"

KIỂM TRA THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kiểm tra thuế
Quy định về thanh tra thuế

Quy định về thanh tra thuế

Quy định về các trường hợp thanh tra thuế, quyết định thanh tra thuế, thời hạn thanh tra thuế, nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra thuế,… cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về kiểm tra thuế

Quy định về kiểm tra thuế

Quy định cụ thể về hình thức, điều kiện, địa điểm kiểm tra thuế, quy định về quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế cũng như nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế …, cụ thể như sau:

Chi tiết >>