Bài viết về chủ đề "khấu trừ thuế đầu vào"

KHẤU TRỪ THUẾ ĐẦU VÀO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khấu trừ thuế đầu vào
Quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Chi tiết >>