Bài viết về chủ đề "khai thác nước dưới đất"

KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khai thác nước dưới đất
Mẫu Đề án thăm dò nước dưới đất

Mẫu Đề án thăm dò nước dưới đất

Mẫu Đề án thăm dò nước dưới đất ban hành kèm keo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 06 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, như sau:

Chi tiết >>