Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân hợp đồng ngắn hạn?
|

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân hợp đồng ngắn hạn?

Luật sư tư vấn trường hợp công ty không khấu trừ thuế TNCN với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới ba tháng nhưng có viết bản cam kết theo mẫu 23, cũng những vấn đề pháp lý liên quan đến kiểm tra và quyết toán thuế.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí