Bài viết về chủ đề "kê khai giảm trừ gia cảnh"

KÊ KHAI GIẢM TRỪ GIA CẢNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kê khai giảm trừ gia cảnh
Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh ban hành kèm theo thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ tài chính như sau:

Chi tiết >>