Bài viết về chủ đề "kế hoạch đấu thầu"

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kế hoạch đấu thầu
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước

Chi tiết >>