Bài viết về chủ đề "hưu trí theo nghị định 108/2014"

HƯU TRÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 108/2014 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hưu trí theo nghị định 108/2014
Điều kiện để nghỉ hưu theo nghị định 108/2014/ NĐ - CP

Điều kiện để nghỉ hưu theo nghị định 108/2014/ NĐ - CP

Thời gian tôi công tác 1982 đến năm 2015 là 33 năm công tác liên tục; tôi sinh 5/1960 đến tháng 5/2015 là tròn 55 tuổi; thời gian làm việc ở khu vực bình thường hệ số 0,5. vậy tôi muốn về nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014 của Chính phủ quy định được không?

Chi tiết >>