Bài viết về chủ đề "hướng dẫn thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân"

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hướng dẫn thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân
Mẫu Đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

Mẫu Đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

Mẫu số: 01/HTBT(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) như sau:

Chi tiết >>