Bài viết về chủ đề "hướng dẫn thi hành luật cơ yếu"

HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT CƠ YẾU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hướng dẫn thi hành luật cơ yếu
Luật Cơ yếu số 05/2011/QH13

Luật Cơ yếu số 05/2011/QH13

Luật Cơ yếu số 05/2011/QH13 - quy định về hoạt động cơ yếu; nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của lực lượng cơ yếu; chế độ, chính sách đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm.

Chi tiết >>