Bài viết về chủ đề "hướng dẫn luật xử lý vi phạm hành chính"

HƯỚNG DẪN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hướng dẫn luật xử lý vi phạm hành chính
Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13

Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13

Luật này quy định về xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp xử lý hành chính và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, cụ thể như sau.

Chi tiết >>