Bài viết về chủ đề "hướng dẫn luật giáo dục"

HƯỚNG DẪN LUẬT GIÁO DỤC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hướng dẫn luật giáo dục
Luật Giáo dục sửa đổi số 44/2009/QH12

Luật Giáo dục sửa đổi số 44/2009/QH12

Luật Giáo dục sửa đổi số 44/2009/QH12 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Luật Giáo dục số 38/2005/QH11

Luật Giáo dục số 38/2005/QH11

Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 - Quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị.

Chi tiết >>

Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13

Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13

Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 - Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học...

Chi tiết >>