Bài viết về chủ đề "hướng dẫn luật di sản văn hóa"

HƯỚNG DẪN LUẬT DI SẢN VĂN HÓA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hướng dẫn luật di sản văn hóa
Luật Di sản văn hóa sửa đổi bổ sung số 32/2009/QH12

Luật Di sản văn hóa sửa đổi bổ sung số 32/2009/QH12

Luật Di sản văn hóa sửa đổi bổ sung số 32/2009/QH12 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>