Bài viết về chủ đề "hụi họ"

HỤI HỌ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hụi họ
Nghị định số 144/2006/NĐ-CP về họ (góp họ)

Nghị định số 144/2006/NĐ-CP về họ (góp họ)

Nghị định số 144/2006/NĐ-CP quy định về hình thức họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ), quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của những người tham gia họ.

Chi tiết >>