Bài viết về chủ đề "họp hội đồng thành viên"

HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về họp hội đồng thành viên
Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên cần thể hiện cụ thể các nội dung sau:

Chi tiết >>

Trình tự thủ tục họp Hội đồng thành viên

Trình tự thủ tục họp Hội đồng thành viên

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên thì việc họp hội đồng thành viên cần tuân thủ các nội dung về triệu tập họp, chuẩn bị chương trình, tổ chức họp, điều kiện họp, biên bản họp hội đồng thành viên…, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc hoặc tổng giám đốc mới

Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc hoặc tổng giám đốc mới

Nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị/hội đồng thành viên về việc bầu giám đốc và chủ tịch Hội đồng cụ thể như sau:

Chi tiết >>