Bài viết về chủ đề "họp hội đồng quản trị"

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về họp hội đồng quản trị
Thủ tục bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty cổ phần là người nước ngoài

Thủ tục bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty cổ phần là người nước ngoài

Người lao động nước ngoài cần chuẩn bị các giấy tờ gì để được bổ nhiệm vào HĐQT và cần làm các thủ tục gì để khai báo liên quan đến công tác tại Việt Nam trong thời gian tới? Về phía công ty cần làm các thủ tục gì để bổ nhiệm Ông này làm thành viên HĐQT công ty; và khai báo với những cơ quan nào về việc bổ nhiệm thành viên mới là người nước ngoài

Chi tiết >>

Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty

Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty

Quy định về điều kiện họp, các nội dung được thông qua trong cuộc họp Hội đồng quản trị, và các vấn đề liên quan trong cuộc họp Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Hội đồng quản trị và cuộc họp Hội đồng quản trị

Quy định về Hội đồng quản trị và cuộc họp Hội đồng quản trị

Quy định về Hội đồng quản trị và cuộc họp Hội đồng quản trị về quyền và nhiệm vụ, điều kiện và thời gian họp Hội đồng quản trị và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên cần thể hiện cụ thể các nội dung sau:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

Biên bản họp Hội đồng quản trị được thể hiện cụ thể về các nội dung họp như: Địa điểm, thời gian, nội dung họp, phương án thông qua... cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Trình tự thủ tục họp Hội đồng thành viên

Trình tự thủ tục họp Hội đồng thành viên

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên thì việc họp hội đồng thành viên cần tuân thủ các nội dung về triệu tập họp, chuẩn bị chương trình, tổ chức họp, điều kiện họp, biên bản họp hội đồng thành viên…, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Bầu dồn phiếu - Quy định và hướng dẫn

Bầu dồn phiếu - Quy định và hướng dẫn

Quy định về việc bầu dồn phiếu: Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

Chi tiết >>

Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc hoặc tổng giám đốc mới

Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc hoặc tổng giám đốc mới

Nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị/hội đồng thành viên về việc bầu giám đốc và chủ tịch Hội đồng cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn họp Đại hội đồng cổ đông và họp hội đồng quản trị

Tư vấn họp Đại hội đồng cổ đông và họp hội đồng quản trị

Tổ chức thành công các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc họp Hội đồng quản trị theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật và bảo đảm được quyền lợi của các cổ đông, thành viên hội đồng quản trị là việc không đơn giản.

Chi tiết >>

Trình tự, Thủ tục tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thế nào?

Trình tự, Thủ tục tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thế nào?

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Công ty cổ phần cần phải tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể gia hạn nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính của Công ty.

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169