Bài viết về chủ đề "họp hội đồng cổ đông "

HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về họp hội đồng cổ đông

 • Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

  Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị.

  • 31/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Biên bản họp Hội đồng quản trị được lưu giữ tại trụ cơ chính của công ty. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ có giá trị để loại trừ trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị phản đối nghị quyết do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty.

  Chi tiết