Bầu dồn phiếu - Quy định và hướng dẫn
|

Bầu dồn phiếu - Quy định và hướng dẫn

Bầu dồn phiếu là cách thức bầu cử độc đáo trong công ty cổ phần. Bầu dồn phiếu được coi là công cụ pháp lý quan trọng và riêng có của công ty cổ phần giúp bảo vệ các cổ đông nhỏ. Tuy nhiên, để công cụ này thực sự phát huy hết hiệu quả, các cổ đông nhỏ cần phải hiểu rõ và hơn hết là dám sử dụng nó.

Chi tiết
Trình tự, Thủ tục tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thế nào?
|

Trình tự, Thủ tục tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thế nào?

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp, Công ty cổ phần cần phải tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể gia hạn nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính của Công ty. Để tìm hiểu chi tiết về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí