Bài viết về chủ đề "họp đại hội đồng cổ đông"

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về họp đại hội đồng cổ đông
Bầu dồn phiếu - Quy định và hướng dẫn

Bầu dồn phiếu - Quy định và hướng dẫn

Quy định về việc bầu dồn phiếu: Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

Chi tiết >>

Trình tự - thủ tục tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thế nào?

Trình tự - thủ tục tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thế nào?

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Công ty cổ phần cần phải tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể gia hạn nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính của Công ty.

Chi tiết >>