Có được bố trí công việc mới sau khi bị bệnh nghề nghiệp không?
|

Có được bố trí công việc mới sau khi bị bệnh nghề nghiệp không?

Tôi xin hỏi trường hợp của tôi có được Nhà nước bồi thường hay không? Nếu có thì chế độ bồi thường, điều kiện để được bồi thường, mức bồi thường đối với bệnh nghề nghiệp và tôi có được đơn vị sử dụng lao động tạo điều kiện sắp xếp cho làm công việc phù hợp với sức khỏe hiện tại không.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí