Bài viết về chủ đề "hoạt động văn hóa"

HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hoạt động văn hóa
Quy chế Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

Quy chế Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

Mục đích hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với hoạt động văn hoá của cơ quan, tổ chức mình

Chi tiết >>