Bài viết về chủ đề "hoạt động dự trữ"

HOẠT ĐỘNG DỰ TRỮ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hoạt động dự trữ
Luật Dữ trữ quốc gia số 22/2012/QH13

Luật Dữ trữ quốc gia số 22/2012/QH13

Luật Dữ trữ quốc gia số 22/2012/QH13 - Quy định việc hình thành, quản lý, điều hành và sử dụng dự trữ quốc gia; quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động dự trữ quốc gia.

Chi tiết >>