Bài viết về chủ đề "hỗ trợ tái định chư"

HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CHƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hỗ trợ tái định chư
Quy trình khi Nhà nước thu hồi đất.

Quy trình khi Nhà nước thu hồi đất.

Nội dung yêu cầu tư vấn: Thực hiện chương trình dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp của Đảng, Nhà nước, ở thôn tôi vận động nhân dân dồn đổi ruộng đất nông nghiệp.

Chi tiết >>