Bài viết về chủ đề "hỗ trợ đầu tư "

HỖ TRỢ ĐẦU TƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hỗ trợ đầu tư

 • Quy định về Lĩnh vực cấm đầu tư

  Quy định về Lĩnh vực cấm đầu tư.

  • 17/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư được ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Quy định về hỗ trợ đầu tư

  Quy định về hỗ trợ đầu tư.

  • 03/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật. Đối với hỗ trợ đâu tư có quy định cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Lĩnh vực đầu tư – Ưu đãi và điều kiện

  Lĩnh vực đầu tư – Ưu đãi và điều kiện.

  • 02/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Lĩnh vực ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đầu tư có điều kiện và lĩnh vực cấm đầu tư được quy định như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn