Bài viết về chủ đề "hình phạt tử hình"

HÌNH PHẠT TỬ HÌNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hình phạt tử hình
Khái niệm và phạm vi áp dụng hình phạt tử hình

Khái niệm và phạm vi áp dụng hình phạt tử hình

Nghị quyết số 49N-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 nêu các nhiệm vụ cải cách tư pháp, trong đó việc hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự có đề cập đến chủ trương “hạn chế áp dụng hình phạt tử hình theo hướng chỉ áp dụng đối với một số ít loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng”.

Chi tiết >>