Bài viết về chủ đề "hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội"

HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội
Nghị định số 10/2012/NĐ-CP quy định về thi hành biện pháp tư pháp giáo dục đối với người chưa thành niên phạm tội

Nghị định số 10/2012/NĐ-CP quy định về thi hành biện pháp tư pháp giáo dục đối với người chưa thành niên phạm tội

Nghị định số 10/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội, nội dung như sau:

Chi tiết >>