Thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
|

Thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, vận hành doanh nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu về kinh doanh, điều hành, phù hợp với nhu cầu định hướng, phát triển của mình, doanh nghiệp thường thay đổi một số nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đầu tư.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí