Bài viết về chủ đề "giấy biên nhận "

GIẤY BIÊN NHẬN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giấy biên nhận

 • Trả nợ không có giấy biên nhận giải quyết như thế nào?

  Trả nợ không có giấy biên nhận giải quyết như thế nào?.

  • 05/08/2017
  • Nguyễn Thị Ngọc Anh

  Luật sư tư vấn về hợp đồng vay tài sản và trả nợ nhưng không có giấy biên nhận, nội dung tư vấn như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu Biên bản bàn giao công việc

  Mẫu Biên bản bàn giao công việc.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Biên bản bàn giao công việc nội dung bao gồm thông tin về bên giao, bên nhận bàn giao, thời gian thực hiện việc bàn giao và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Giấy đi đường

  Mẫu Giấy đi đường.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Giấy đi đường ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ, bao gồm nội dung như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ

  Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ.

  • 17/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ ban hành Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ bao gồm thông tin bên giao, nhận hồ sơ, số lượng, thời gian và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Giấy biên nhận tiền chuyển nhượng phần vốn

  Mẫu Giấy biên nhận tiền chuyển nhượng phần vốn.

  • 17/09/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Chuyển nhượng phần vốn góp là một trong những hoạt động thường xảy ra trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp và thường xảy ra trong các loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần.

  Chi tiết