Bài viết về chủ đề "giao nhận tài sản"

GIAO NHẬN TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giao nhận tài sản
Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định

Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định

Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính như sau:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản giao hàng

Mẫu biên bản giao hàng

Biên bản giao hàng bao gồm các nội dung cụ thể về các bên trong biên bản, nội dung biên bản, số lượng, chất lượng hàng hóa được giao, và các nội dung khác. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>