Bài viết về chủ đề "dự án đầu tư xây dựng"

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về dự án đầu tư xây dựng
Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Ngày 30 tháng 6 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Chi tiết >>