Bài viết về chủ đề "đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng"

ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng
Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 - Nội dung quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng, cụ thể như sau:

Chi tiết >>