Bài viết về chủ đề "đoàn đội"

ĐOÀN ĐỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đoàn đội
Luật Thanh niên số 53/2005/QH11

Luật Thanh niên số 53/2005/QH11

Luật Thanh niên số 53/2005/QH11 quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên; tổ chức thanh niên.

Chi tiết >>