Điều kiện nâng lương thường xuyên theo quy định
|

Điều kiện nâng lương thường xuyên theo quy định

Nhờ luật sư tư vấn điều kiện nâng lương thường xuyên và trước thời gian trúng tuyển viên chức có thời gian làm việc theo chế độ hợp đồng và có đóng bảo hiểm xã hội như sau: ​Tôi đã có thời gian làm việc hợp đồng 4 năm tại trung tâm bồi dưỡng chính trị của một Thị xã. Thời gian bắt đầu hợp đồng tập sự từ tháng 10/2013- tháng 10/2014, hưởng 85% hệ số lương 2,34.

Chi tiết
Tư vấn về nâng lương trước thời hạn đối với công chức
|

Tư vấn về nâng lương trước thời hạn đối với công chức

Hiện tại tôi đang là công chức Kiểm lâm (mã nghạch: 10226), ngày 01/02/2014 tôi có Quyết định nâng lương thường xuyên lên bậc 2 (hệ số 2,67). Trong năm 2014 tôi được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm 2015, tôi được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Kỳ nâng lương thường xuyên tiếp theo của tôi là ngày 01/02/2017 (bậc 3, hệ số 3,00).

Chi tiết
Tư vấn miễn phí