Bài viết về chủ đề "dịch vụ văn hóa"

DỊCH VỤ VĂN HÓA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về dịch vụ văn hóa
Nghị định số 103/2009/NĐ-CP Ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ VHCC

Nghị định số 103/2009/NĐ-CP Ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ VHCC

Nội dung Nghị định số 103/2009/NĐ-CP Ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng như sau:

Chi tiết >>