Bài viết về chủ đề "dịch vụ bất động sản"

DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về dịch vụ bất động sản
Điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh

Điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh

Theo quy định tại Điều 7 Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 quy định đối với bất động sản đưa vào kinh doanh cụ thể như sau:

Chi tiết >>