Bài viết về chủ đề "đề nghị đăng ký kinh doanh"

ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đề nghị đăng ký kinh doanh
Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Mẫu đề nghị đăng ký hộ kinh doanh - Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Chi tiết >>

Mẫu đề nghị cấp lại đăng ký kinh doanh

Mẫu đề nghị cấp lại đăng ký kinh doanh

Mẫu đề nghị cấp lại đăng ký kinh doanh - Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Chi tiết >>

Mẫu đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Mẫu đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Nội dung giấy đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân bao gồm thông tin về người đăng ký, tên doanh nghiệp tư nhân, địa chỉ trụ sở, ngành nghề đăng ký kinh doanh, vốn đầu tư ban đầu của doanh nghiệp tư nhân và các thông tin khác liên quan đến quá trình đăng ký, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>